Oman työni tärkeintä sisältöä en ole oppinut luennoilla, enkä edes opintoihini kiinteästi kuuluneita laskuharjoituksia tekemällä. Uskon, että alasta riippumatta tutkijalle paras tapa oppia lähes mikä tahansa asia on alkaa tehdä siitä tutkimusta. Olit sitten tutkija tai et, vastaava pätee kenties sinuunkin.

Erityisesti opiskelijat ja nuoremmat, väitöskirjaprojektinsa alkupuolella olevat tutkijat saattavat ajatella, että tukimusta voi tehdä sitten, kun on ottanut jonkin asian kokonaisuudessaan ja perusteiltaan lähtien haltuun. On luonnollista ajatella, että edellytys uuden tutkimusprojektin aloittamiselle olisi ensin opiskella jokin aihekokonaisuus ja vasta sitten ryhtyä soveltavaan tutkimustyöhön. Kannustan luopumaan tästä ajattelutavasta ja hyppäämään rohkeasti altaan syvään päähän.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö opintoja tulisi suorittaa huolella tai esimerkiksi luennoista ei olisi hyötyä. Opinnot kannattaa aina suorittaa tavalla, jonka jäljiltä ei pohdi, mitä olisi tehnyt toisin. Vastaavasti luennot voivat olla tärkeä ja hyödyllinen tapa välittää opiskelijoille asiantuntevan opettajan näkemys siitä, mikä aihekokonaisuudessa on tärkeää ja painottamisen arvoista. Tie oman alan osaajaksi ja myös yleisempään ymmärrykseen maailmasta käy oman alan yksityiskohtien tuntemisen kautta. Se auttaa hahmottamaan, mihin voimme luottaa ja miksi, ja missä tiedon rajat kulkevat.

Vastaavasti omien rajojen löytäminen tapahtuu soveltamalla omaksuttua tietoa. Sanon, ettei kannata yrittää ottaa asiakokonaisuutta perusteiltaan lähtien kokonaan haltuun ennen tutkimuksen teon aloittamista, sillä oman kokemukseni mukaan tämä perusteiden haltuunotto ei lopu koskaan. On tärkeä tietää, mitä on tekemässä, mutta vähintään yhtä tärkeää on uskaltaa etsiä ja ylittää rajoja. Pyrkimys uuden tutkimustiedon löytämiseen – jota tutkijan työ on – tarjoaa oppimiselle tavoitteen, joka on ainakin itselleni huomattavasti motivoivampi kuin jo tieteen kaanoniin omaksutun tiedon tankkaaminen.

Tutkimusta tehdessä joutuu perehtymään laajoihin kokoelmiin oppimateriaalia ja aiemmin tehtyä tutkimusta. Mikä täsmällisesti ottaen on relevanttia omalle tutkimukselle selviää vasta tutkimusta tehdessä, ja juuri tässä on aiheen ydin. Opintojen aikana hankittu kattava työkalupakki auttaa pitkälle, mutta jokaisen aiheen huolellinen opettelu etukäteen ei ole todennäköisesti edes mahdollista. Kokemukseni mukaan etukäteen on mahdotonta tietää, mitä haasteita tutkimusta tehdessä tulee kohtaamaan. Mikäli aihe on hyvin valittu, tulee tutkija kaiken kukkuraksi kohtaamaan tutkimuskysymyksensä ratkaisemisessa haasteita, joita kukaan muu ei ole koskaan kohdannut.

Luonnollisesti tämä taktiikka on altis takaiskuille. Toisinaan sitä luulee ymmärtäneensä jonkin asian, mutta joutuukin palaamaan takaisin perusteiden äärelle. Tämä on väistämätön osa tutkijan arkea. Oleellista on oppia virheistään, seurata muita parhaiden käytäntöjen ja keinojen omaksumiseksi, sekä toisaalta oppia luovuttamaan ajoissa, mikäli kaikki ei sujukaan kuten oli suunniteltu.

Minulle yksi tärkeimpiä syitä kouluttautua tutkijaksi on ollut rakkauteni oppimista kohtaan. Olen pyrkinyt tekemään tutkimusta mahdollisimman laaja-alaisesti, sillä se on mahdollistanut monen sellaisen asian oppimisen, mihin minulla ei olisi koskaan ollut aikaa tai mahdollisuutta perehtyä. Kokemukseni mukaan tämä on myös erittäin hyödyllistä itse tutkimuksen teon kannalta, sillä saan usein tuotua aiemmin oppimani pohjalta uusia näkökulmia kulloinkin tutkittavaan aiheeseen.

Mikäli haluat opetella jonkin työsi kannalta tärkeän asian, kysy itseltäsi: mikä olisi työni kannalta hyödyllinen lopputulos (esimerkiksi tieteellinen artikkeli, kokonainen väitöskirja, muu julkaisu, laite, tuote tai menetelmä), jonka saavuttaminen vaatii sen asian käyttöä, jonka haluan opetella? Ehdotan, ettet ensin opettele menetelmää ja sitten mieti kuinka soveltaa sitä, vaan lähdet alusta alkaen pyrkimään tuohon lopputulokseen. Parhaimmassa tapauksessa saat kaksi kärpästä yhdellä iskulla: saavutat edellä mainitun hyödyllisen lopputuloksen ja opit asian, jota voit soveltaa myös muualla. Kokeile!